انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران برگزار می کند

با همکاری گروه بیوتکنولوژی دانشگاه صنعتی اصفهان

 

کارگاه آموزشی

تولید پروتئین نوترکیب با استفاده از سیستم های پروکاریوتی

  (دریافت پوستر کارگاه)             (دریافت فرم ثبت نام)

مدرس: دکتر آذر شاه پیری
(استادیار گروه بیوتکنولوژی دانشگاه صنعتی اصفهان)

 

زمان: دوشنبه 20 مرداد ماه 1393 - ساعت 8 تا 19

مکان : دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان


آدرس پست الکترونیکی:
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.