هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره انجمن دوره سوم (93-96)

      

دکتر منصور شریعتی  رئیس انجمن 

دکتر بهرام بانی نسب   نایب رئیس

دکتر علی اکبر احسان پور  خزانه دار

دکتر فائزه قناتی

دکتر علی اکبر رامین 

دکتر جعفر نباتی

دکتر مجید نبی پور

 

اعضای علی البدل هیئت مدیره:

دکتر اعظم برزویی

دکترنجمه زینلی پور

 

بازرسان انجمن:

دکتر حمید رضا عشقی زاده 

دکتر رویا رضوی زاده 

اعضای هیئت مدیره انجمن دوره چهارم

      

دکتر علی اکبر احسانپور  - رئیس انجمن

دکتر فائزه قناتی- نایب رئیس انجمن

دکتر علی اکبر قطبی - خزانه دار

دکتر نادر چاپارزاده - عضو هیئت مدیره

دکتر کیوان آقایی - عضو هیئت مدیره

دکتر افشین توکلی - عضو هیئت مدیره

دکتر مریم شهبازی عضو هیئت مدیره

 

اعضای علی البدل هیئت مدیره:

دکتر حمید رضا عیسوند 

دکتر رویا رضوی زاده 

 

بازرسان انجمن:

جواد نوری پور سی سخت 

دکتر مجید پور یوسف 

 

اعضای هیئت مدیره دوره دوم انجمن (90-93)

      

دکتر پرویز احسان زاده رئیس انجمن

دکتر منصور شریعتی نایب رئیس انجمن

دکترمنصور افشار محمدیان 

دکتر محمد کافی 

دکتر قدرت اله فتحی

دکتر یحیی امام

دکتر علی اکبر احسان پور 

 

اعضای علی البدل:

دکتر علی اکبر رامین

دکتر فائزه قناتی

 

بازرس:

دکتر اعظم برزویی

اعضای هیئت مدیره دوره اول (88-90)

      

دکتر پرویز احسان زاده رئیس انجمن

دکتر منصور شریعتی نایب رئیس انجمن

دکترمنصور افشار محمدیان خزانه دار

دکتر مسعود اصفهانی

دکتر مجید نبی پور

دکتر یحیی امام

دکتر محمد کافی

 

اعضای علی البدل:

دکتر علی اکبر رامین

دکتر علی اکبر احسان پور

 

بازرس:

دکتر اعظم برزویی

اعضای هیئت موسس انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران

      

دکتر پرویز احسان زاده  دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر علی اکبر احسان پور دانشگاه اصفهان 

دکتر منصور شریعتی   دانشگاه اصفهان

دکتر سید علی محمد میر محمدی میبدی دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر عبدالمهدی بخشنده   دانشگاه رامین  خوزستان

دکتر محمد کافی   دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر حسن ابراهیم زاده   دانشگاه تهران

دکتر کاظم پوستینی   دانشگاه تهران 

دکتر حمید رحیمیان مشهدی   دانشگاه تهران

دکتر مجید نبی پور  دانشگاه چمران اهواز

دکتر یحیی امام  دانشگاه شیراز

دکتر علی اکبر رامین   دانشگاه صنعتیی اصفهان

منوی اصلی

by Dr. Radut

تحت نظارت وف بومی