نگارش بخش های مختلف مقاله

عنوان: فارسي: Bold 16 B Lotus و انگليسي: 14 Times New Roman Bold
نام نگارندگان: فارسي: Bold 14 B Lotus و انگليسي: 12 Times New Roman Bold
درج شماره مربوط به آدرس هر نگارنده بعد از نام نگارنده به صورت Superscript
علاوه بر درج شماره مربوط، يک ستاره برای نويسنده مسؤول (Corresponding Author)
نشاني نگارندگان: فارسي: Bold 12 B Lotus و انگليسي: 11 Times New Roman Bold
درج شماره مربوط به نشاني هر نگارنده قبل از نام نگارنده به صورت Superscript
نشاني پست الكترونيك نويسنده مسؤول: فارسي: Bold 10 B Lotus و انگليسي: 10 Times New Roman Bold
خلاصه فارسي: 11 B Lotus و خلاصه انگليسي: 11 Times New Roman
و شامل 200 تا 250 کلمه و بدون هر گونه کلمه اختصاری باشد (خلاصه انگليسي بعد از منابع نوشته شود).
واژه‌هاي کليدی فارسي و انگليسی: حداکثر حاوی شش کلمه مرتب شده بر اساس حروف الفبا.
تذکر: عنوان جدول در بالای جدول و عنوان نمودار و شکل در زير آنها با خط 11 نوشته شود.

منوی اصلی

Page | by Dr. Radut

تحت نظارت وف بومی