نحوه مرجع دهی

الف) مرجع‌دهی در متن (References in text)

در متن به صورت نام نويسنده و يا نويسندگان (بدون نام کوچک) و سال انتشار نوشته ‌شود. توجه: سعي شود از شروع جمله يا پاراگراف با نام نويسنده خود داري شود.

وسط جمله:

با توجه به مشاهدات Dorostkar و Noirfalise در منطقه ...

مطالعات انجام شده توسط قاسمي و همکاران (1994) در منطقه هاوايي نشان داد ...

انتهاي جمله:

نمونه فارسي:

يك نويسنده : (قاسمي، 1388)

دو نويسنده : (اكبري و مشتاقي، 1365)

سه نويسنده و بيشتر : (پناهي و همكاران، 1376)

نمونه انگليسي:

One Author: (Weston, 1996)

Two Authors: (Schopfer and Plachy, 1984)

Three or more Authors: (Kruse et al., 2000)

ب) مرجع‌دهی در بخش منابع (References in list)

منابع بر اساس حروف الفبا مرتب و ابتدا منابع فارسی و سپس انگليسی آورده شود.

ب-1) مرجع‌دهي به مقاله (Paper)

به ترتيب شامل: نام نويسنده يا نويسندگان (سال) عنوان مقاله. نام مجله، شمارة مجلد، شمارة صفحات.

* نام مجله به صورت کامل نوشته شود.

ب-1-1) مقاله با يک نگارنده

نمونه فارسي:

ولی‌پور، ع. (1376) بررسی پراکنش گياهان مقاوم به شوری در ايران. مجلة زيست‌شناسی 3: 93-75.

نمونه انگليسي:

Katz, A. D. (1985) Determination of intracellular osmotic volume and sodium concentration in Dunaliella. Plant Physiology 78: 817-820.

ب-1-2) مقاله با دو نگارنده:

نمونه فارسي:

ولی‌پور، ع. و حسينی، ا. (1376) بررسی پراکنش گياهان مقاوم به شوری در ايران، مجلة زيست‌شناسی 3: 94-75.

نمونه انگليسي:

Katz, A. D. and Brown, M. (1985) Determination of intracellular osmotic volume and sodium concentration in Dunaliella. Plant Physiology 78: 817-820.

ب-1-3) مقاله با سه نگارنده و بيشتر:

نمونه فارسي:

ولی‌پور، ع.، حسينی، ا. و امينی، ا. ر. (1376) بررسی پراکنش گياهان مقاوم به شوری در ايران، مجلة زيست‌شناسی 3: 97-91.

نمونه انگليسي:

Cowan, A. K., Rose, P. D. and Horne, L. G. (1992) A model system for studying the response of plant cells to stress. Journal of Experimental Botany 43: 1535-1547.

ب-2) مرجع‌دهي به کتاب (Book)

به ترتيب شامل: نام نويسنده يا نويسندگان، سال، عنوان کتاب، شمارة Edition در صورت وجود، نام مؤسسة انتشاراتی، نام اولين شهري که انتشار در آن انجام گرفته است.

نمونه فارسي:

کردوانی، س. ح. (1373) اکوسيستم‌های طبيعی. جلد 6، مرکز فرهنگی و انتشارات پائيز، تهران.

نمونه انگليسي:

Rizvi, S. J. H. and Rizvi, V. (1992) Allelopathy in Plants: Basic and Applied Aspects. Chapman and Hall, London.

Rice, E. L. (1984) An Introduction to Microbiology. 2nd Ed, Academic Press, New York

مرجع‌دهي به ترجمه فارسی کتاب:

نوگل، جی. ر. و فريتز، ت. (1380) مقدمه‌ايي بر فيزيولوژی گياهی. ترجمه لاهوتی، م. و رحيم‌زاده، ر. انتشارات آستان قدس رضوی. مشهد.

ب-3) مرجع‌دهي به بخشي از کتاب (Chapter in Book) كه هر بخش داراي نويسنده جداگانه باشد:

نمونه انگليسي:

Chou, C. H. (1990) The role of allelopathy in agroecosystems. In: Researching the Ecology Basis for Sustainable Agriculture (ed. Gliessman, S. R.) 105-121. Springer Verlag, Berlin.

Blum, U. (1995) The value of model plant–microbe–soil system for understanding processes associated with allelopathic interaction. In: Organisms, Processes and Applications (eds. Jnderjit, K. M., Dakshini, M. and Einhelling, F. A.) 127-131. American Chemical Society, Washington D. C.

ب-4) مرجع‌دهي به پايان‌نامة کارشناسی ارشد يا دکترا:

نام نويسنده، سال، عنوان پايان‌نامه، مقطع تحصيلي، نام دانشگاه، نام شهر، نام كشور.

توجه: توصيه مي شود از پايان نامه به عنوان منبع استفاده نشود و در صورت لزوم اين قبيل منابع نبايد حد اكثر بيش از 10 در صد منابع را تشكيل دهد.

نمونه فارسي:

ظهرابي، م. ع. (1388) بررسی اثر شوری بر رشد و ميزان پرولين گياه گندم. پايان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهيد بهشتی، تهران، ايران.

نمونه انگليسي:

Lawlor, H. J. (1989) Tissue culture of Australian brown seaweeds and an assessment of their tocopherol content. PhD Thesis, Murdock University, Perth, Australia.

ب-5) مرجع‌دهي به Patent:

Suzuki, T., Ohishi, N. and Yagi, K. (2000) Methods of obtaining a composition 9-cis β-Carotene in high purity. US Patent 6057484.

ب-6) مرجع‌دهي به مقاله هاي کامل (سمينارها، سمپوزيوم‌ها، كنگره‌ها و ...) Proceedings (از مرجع دهي به خلاصه مقالات اجتناب شود)

به ترتيب شامل: نام نويسندگان، سال انتشار، عنوان مقاله، دوره و نام همايش، محل برگزاري، شهر،‌ كشور.

نمونه فارسي:

‌محمدي، ا.، ‌‌حسامي، س.،‌‌‌دهكردي، غ. ر. (1381) مطالعه جنس Horedum در كوير ايران. اولين همايش ملي زيست‌شناسي گياهي، دانشگاه اصفهان،اصفهان.

نمونه انگليسي:

Mason-Gamer, R. J. and Helfgott, D. M. (2002) Molecular phylogenetic investigation of allopolyploid Elymus in North America. 4th International Triticeae Symposium, Prague, Czech Republic.

ب-7) مرجع‌دهي به اينترنت

در مواقعی که نگارنده ناگزير از استفادة محدود از اين قبيل منابع باشد لازم است نام نويسنده، زمان چاپ و در انتها نيز زمان استخراج از اينترنت درج گردد.

FAO. 2008. FAO Land and plant nutrition management service. Available online at: http://www.fao.org/ag/agl/agll/spush/ . Accessed 25 April 2008.

 

منوی اصلی

Page | by Dr. Radut

تحت نظارت وف بومی