زمینه های پژوهشی مورد پذیرش

مجله فرایند و کارکرد گیاهی (فيزيولوژي گياهي ايران) مقالاتی را که حاصل مطالعات پژوهشی اصیل و با هدف و یا اهداف مرتبط با فیزیولوژی گیاهی و بصورت مقاله کامل (full paper) در زمينه‌های زير باشد را پس از داوری تخصصي به چاپ می‌رساند:
1- فیزیولوژی و اکوفیزیولوژی گیاهی اعم از گیاهان آوندي (زراعي، باغي، دارويی، مرتعي و زینتی) و غير آوندي،(تک سلولی و پر سلولی).
2-  هر نوع پژوهش در زمینه های سلولی-مولکولی گياهي، ژنتیک و اصلاح گياهان و زیست فن آوری گیاهی در راستاي اهداف فیزیولوژی گیاهی.

منوی اصلی

Page | by Dr. Radut

تحت نظارت وف بومی