کشت بافت گیاهی

این کارگاه در تاریخ پنج شنبه10 آبان 1396با همکاری دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس توسط سرکار خانم دکتر قناتی عضوهیئت رئیسه انجمن برگزار شد.

منوی اصلی

Page | by Dr. Radut

تحت نظارت وف ایرانی