چاپ مقاله انگلیسی در مجله انجمن با امتیاز علمی پژوهشی

مجله فرایند و کارکرد گیاهی (مجله علمی پژوهشی انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران) طبق مجوز کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری سالی دو شماره انگلیسی نیز چاپ می نماید.

آدرس سایت مجله https://jispp.iut.ac.ir

دریافت راهنمای تهیه مقاله انگلیسی

منوی اصلی

News | by Dr. Radut

تحت نظارت وف ایرانی