آشىنایی اعضای هیئت علمی با شرایط و مقررات ارتقا علمی دانشگاه

این کارگاه در تاریخ 30 بهمن 96 با همکاری گروه زیست شناسی دانشگاه اصفهان و توسط آقای دکتر علی اکبر احسان پور و دکتر منصور شریعتی عضو هیئت مدیره انجمن انجام گرفت.

منوی اصلی

Page | by Dr. Radut

تحت نظارت وف ایرانی