آشنایی با روش های تولید و افزایش متابولیت های ثانویه و ترکیبات دارویی با استفاده از سیستم های کشت بافت

این کارگاه در تاریخ پنج شنبه 3 بهمن 92 با همکاری دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس توسط سرکار خانم دکتر قناتی عضوهیئت رئیسه انجمن برگزار  شد.

منوی اصلی

Page | by Dr. Radut